Vedtekter for Disen strykeorkester

1. Navn, stiftelsesdato og tilslutning
Disen Strykeorkester ble stiftet 25.03.2003 og er tilsluttet De Unges Orkesterforbund UNOF (tidligere NSOF).

2.Formål og oppgaver
Disen Strykeorkester har til formål å vekke og stimulere interessen for musikk ved å:
Bidra til å utvikle varige, positive og berikende fritidsaktiviteter
Gi anledning til å spille sammen i orkester under kyndig ledelse
Gi opplæring i orkesterspill til alle som ønsker dette
Samarbeide med lokale musikkforeninger, kulturskolen og lignende for å skape et så rikt og positivt musikkmiljø som mulig
Organisere så vel aspirantgrupper som samspillgrupper/kammergrupper

3.Medlemskap

3.1 Opptak
Alle som ønsker medlemskap i Disen Strykeorkester kan bli medlem, forutsatt at de ønsker å spille på et orkesterinstrument og at nødvendig opplæring kan skaffes. Orkesteret vil normalt være behjelpelig med dette der tilbudet om individuell opplæring ikke er tilstede ved kommunale musikkskoler eller lignende.

3.2 Medlemskategorier
I. Spillende medlemmer
II. Støttemedlemer
Alle spillende medlemmers foresatte
Alle andre som er interessert i skoleorkestersaken og vil arbeide for dette innen rammen av forbundets lover kan bli støttemedlemmer

3.3 Søknad om medlemskap
Alle inn- og utmeldinger skal skje skriftlig og sendes styret. Utmelding kan ikke skje annet enn ved semesterslutt av hensyn til orkesteret. Søknaden skal være undertegnet av foresatt såfremt søkeren ikke har fylt 18 år. Søkere kan opptas på prøve (for eksempel ½ år) der dette anses formålstjenlig.
Aspiranter tas opp på spesielle vilkår og har som mål å bli opptatt i hovedorkesteret. Når dette skal skje, avgjøres av orkesterleder/dirigent evt. instruktør i samråd med styret.

3.4 Enkeltmedlemmers rettigheter og plikter
Alle medlemmene uansett kategori plikter å rette seg etter de gjeldende vedtekter for UNOF på forbunds-, krets- og lokalplan. Medlemmene plikter også å rette seg etter gjeldende retningslinjer for Disen Strykeorkester.
Alle medlemmer har rett til å øve innflytelse på årsmøte og foreningsmøter innen rammen av gjeldende vedtekter.
Medlemmer som har fylt 12 år, er valgbare til orkesterets styrer og utvalg.
Alle medlemmer plikter å betale sin kontingent fastsatt av årsmøtet i rett tid.
Møte til rett tid til de øvelser, arrangementer og lignende som foreningen fastsetter/deltar i.
Holde orden og i skikkelig stand effekter, instrumenter og noter som er utlånt fra foreningen.

3.5 Valgkomite
Det skal velges en valgkomite på 3 medlemmer hvorav en fra styret. Valgkomiteen fremmer forslag til leder, styremedlemmer, varamedlemmer, revisor og ny valgkomite for neste årsmøte. Styrets representanter innkaller valgkomiteen til møte i god tid før neste årsmøte. De av komiteen foreslåtte kandidater må ha sagt seg villige til å ta i mot valg.

3.6 Styrets plikter

3.6.1 Utad-, krets-, og landsforbund
Påse at UNOFs organer får de informasjoner og rapporter de til enhver tid skal ha etter vedtektene.
Sørge for kontinuerlig kontakt med forbundsorganene gjennom meldinger og brev, slik at det enkelte orkestermedlem blir best mulig orientert om forbundets virke, nasjonalt og internasjonalt.

3.6.2 Innad i orkesteret
Planlegge sesongen i samarbeid med musikalsk leder/dirigent, slik at styret, musikalsk leder og andre instruktører kan arbeide målbevisst.
Sørge for avtale med Oslo musikk og kulturskole (OMK) og god dialog med dirigent og evt instruktører, sekretær eller orkesterledere for å best mulig ivareta den daglige drift.
Fordele arbeidsoppgaver i administrasjonen, slik at alle som har tillitsverv får et klart ansvarsområde.
Holde faste møter for å følge opp vedtak.
Sørge for best mulig øving- og instruksjonslokaler.
Føre vedtaksprotokoll fra styremøtene. Utskirft av protokollen sendes til alle styremedlemmer og varamenn, dirigent/orkesterleder og eventuelt andre samarbeidspartnere.
Innkalle dirigent/orkesterleder til styremøtene. Denne/disse har uttalerett i saker som angår hans/deres arbeidsområde, men ikke stemmerett.
Utarbeide instrukser for de enkelte funksjoner i orkesteret i den grad dette anses nødvendig. UNOF har normalinstrukser til utgangspunkt.
Utarbeide årsmelding med regnskap og medlemsliste innen fastsatte frister.
Innen 1 uke etter hvert årsmøte å sende rapport til UNOF på fastlagt skjema.

4. Årsmøtet
Årsmøtet er orkesterets høyeste myndighet. Ordinært årsmøte holdes en gang i året innen midten av februar. Begge medlemskategorier har like rettigheter på årsmøtet med den begrensning som gjelder stemmerett.

4.1 Innkalling
Innkalling til årsmøtet kunngjøres skriftlig for medlemmene med minst 4 ukers varsel. Saker som medlemmene ønsker tatt opp på årsmøtet må være innkommet til styret senest 2 uker før møtet. Saksliste sendes medlemmene senest 1 uke før årsmøtet

4.2 Konstituering
Årsmøtet konstitueres slik:
Valg av møtedirigent
Registrering av de fremmøtte
Valg av referent
Godkjenning av saksliste og forretningsorden

4.3 Saksliste
Årsmøtet kan bare behandle saker som er oppført på sakslisten.

4.4 Konstituering
Styrets årsmelding. Revidert regnskap for siste kalenderår med medlemsliste bekreftet av revisor.
Arbeidsprogram, kontingent og budsjettforslag.
Innkomne saker og saker styret vil ha behandlet på årsmøtet.
Valg i henhold til pkt.5.
Alle spillende medlemmer som har fylt 12 år innen årsmøtet og alle støttemedlemmer har stemmerett.
Styret har ikke stemmerett under godkjenning av årsberetning og regnskap. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall unntatt vedtektsendringer som krever 2/3 flertall. Ved stemmelikhet har formannen dobbeltstemme
Styret har ikke stemmerett under godkjenning av årsberetning og regnskap. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall unntatt vedtektsendringer som krever 2/3 flertall. Ved stemmelikhet har formannen dobbeltstemme.

4.5 Ekstraordinært årsmøte
Kan innkalles med 2 ukers varsel dersom 1/3 av medlemmene krever det, eller etter vedtak i styret.

5. Valg
På årsmøte velges:
Styre på minimum 3 medlemmer som består av:
Leder, som velges separat
2 styremedlemmer
Inntil 3 varemedlemmer
Revisor
Da målgruppen for orkesteret er elever i grunnskolen, skal styret legge til rette for medbestemmelse ved at elevene får uttale seg om aktiviteter, konserter, repertoar mv.
Styret konstituerer seg selv med kasserer, sekretær og material/noteforvalter. Alle valg er for 2 år, dog slik at ved første valg velges 2 av styremedlemmene og 2 varamenn for ett (1) år.

6. Utmelding av UNOF
Utmeldingen krever 2/3 flertall av samtlige stemmeberettigede i orkesteret ved skriftlig avstemning. Resultatet av avstemningen skal legges frem på følgende ordinære årsmøte som fatter endelig vedtak.

7. Oppløsning/nedleggelse av orkesteret
Forslag om oppløsning/nedleggelse av skoleorkesteret må behandles på ordinært årsmøte. Forslag med begrunnelse må være sendt alle medlemmer og de organiseringer orkesteret er medlem av minst 6 uker før årsmøtet. Til oppløsning/nedleggelse kreves minst ¾ stemme-flertall. Ved oppløsning bestemmer årsmøtet hvordan orkesterets midler skal forvaltes.

Oppdatert og vedtatt på årsmøtet 1. februar 2012

Reklame